lunes, 25 de mayo de 2009

A GUISA DE REPLICA

Crec que tot aquell que desenvolupa un càrrec públic de certa relevància està exposat a la crítica, sobre tot si aquest càrrec té relació política, en els mitjans de comunicació tenim l´exemple, pero sempre pot succeir que hagin persones que no sapiguen encaixarla, com així sembla ser, el més curiós és que aquestes vulguin demostrar fins la sacietat ser els banderers i els acèrrims defensors de la llibertat d´expressió, quelcom els està fallan. De manera obsoleta o no, amb inòpies o no i jugan més que ningú net i transparent, de aixó no hi ha el menor dupte, la crítica pot ser més o menys mordaç pero sempre realitzada amb respecte, així a estat per part de qui suscriu, no puc dir el mateix de les rebudes, gràcies a aixó peró, a les maneres de ser de fer i de dir d´aquestes persones, ens engrandeixen dia a dia.

Hi ha una gran incapacitat d´anàlisi de la inòpia a la que es fa referencia i del servei que poden fer aquestes vinyetes de les que precisament es diu, no serveixen per a res, encara que només esbossin el somrís d´una persona ja tenen la seva utilitat malgrat ser tan obsoletes com es diu, està clar que la seva utilitat no s´enten i menys interesa i no deixa de tenir la seva gràcia que s´enfatitzi sobre el joc net i la transparència, termes que s´atribueixen com mèrit propi, i que se li digui precisament a aquell que ha patit més la bruticia i l´opacitat d´aquesta persona, podriem parlar tant del tema!.

I quedo molt sorprés al veure l´espai atorgat a la meva persona al blog del PSC olesà, creia que aquest estaba dedicat a asumptes realment importants, veient darrerament el seu funcionament de posar i treure ens adonem de la manca de serietat de qui l´administra, aquell espai s´encapçala amb les sigles d´un col-lectiu que amb aquestes accions el desmereixen totalment.

Per enésima vegada es fa referencia a idees, a projectes, a sumar... bó seria que comencesin a explicar-nos aquestes idees; projectes, també podrien començar a desenvolupar-los, encara que veient el resultat del mitjans de comunicació municipals, millor total immobilitat. Es fa aquest discurs perqué és el que queda bé i a força de repetir-ho, acabaran creient-ho.
Com de costum , per part de l´individu, tot plegat pura retórica i tindria de ser més conscient però, de que no tothom podem gaudir de estar tan propers a Deu, per aixó hauria de saber perdonar tots els nostres pecats i ser més condescendent amb ells.

Per acabar dir que hom té la sensació que des d´el PSC d´Olesa les preocupacions políticas del moment, quina manera més inútil de perdre el temps, son la meva persona i les vinyetes que edito al meu blog; referent a mi, gràcies pero no crec mereixer la atenció de persones tan qualificades, tampoc o desitjo, i per les vinyetes penso que si aquestas son la preocupació no anem massa bé i que no hi ha capacitat per afrontar i treballar pels temes realment importants que afecten a Olesa. Una altra cosa que pot succeir sigui que darrerament i per raons ignorades s´hagi produit un “creuament de cables” d´aquí les renuncies, d´aquí les vinyetes que no serveixen per a res...

I ja que parlem de vinyetes, aniré preparant la próxima per penjarla al blog, podriem dir que aixó també és sumar?.
A MODO DE REPLICLA

Creo que todo aquel que desempeña un cargo público de cierta relevancia está expuesto a la crítica, sobre todo si ese cargo tiene relación política, en los medios de comunicación tenemos el ejemplo, no obstante siempre puede suceder que hayan personas que no sepan encajarla, como así parece ser, lo curioso del caso es que éstas quieran demostrar hasta la saciedad ser las abanderadas y acérrimas defensoras de la libertat de expresión, algo les está fallando. De manera obsoleta o no, con inópias o no, y jugando más que nadie limpio y transparente, de ello no hay la menor duda, la crítica puede ser más o menos mordaz pero siempre realizada con respeto, así ha sido por parte de quien suscribe y quien no puede decir lo mismo de las recibidas, no obstante y gracias a ello, a las maneras de ser de hacer y de decir de esas personas, nos engrandecen cada dia más.

Hay una gran incapacidad de análisis de la inópia a la que se hace referencia y del servicio que puedan prestar esas viñetas que precisamente se dice no sirven para nada, aunque sólo esbocen la sonrisa de una persona ya tienen su utilidad a pesar de ser todo lo obsoletas que se pretenda, está claro que su utilidad no se entiende y menos interesan y no deja de tener gracia el enfatizar sobre el juego limpio y la transparéncia, términos que se atribuyen como mérito propio, y que se le diga precisamente a aquel que más ha sufrido la suciedad y la opacidad de esa persona, podriamos hablar tanto del tema!.

Y quedo muy sorprendido al ver el espacio otorgado a mi persona en el blog del PSC olesano creia que este estaba dedicado a asuntos realmente importantes, viendo últimamente su funcionamiento de pongo y quito, uno se da cuenta de la falta de seriedad de quien lo administra, ese espacio se encabeza con las siglas de un colectivo que con acciones como estas se desmerece totalmente. Como de costumbre por parte del individuo todo pura retórica, y tambien tendría de ser más consciente de que no todos podemos disfrutar de estar tan cercanos a Dios, por ello debiera de saber perdonar todos nuestros pecados o ser más condescendiente con ellos.

Por enésima vez se hace referencia a ideas a proyectos a sumar... estaria bien se nos empezara a explicar esas ideas; proyectos, también se podría comenzar a desarrollarlos, no obstante viendo el resultado de los medios de comunicación municipales, mejor inmovilidad total. Se hace ese discurso porque es el que queda bien y además a fuerza de repetirlo se supone que acabaran creyéndoselo. Y ya para acabar decir que uno tiene la sensación que desde el PSC de Olesa las preocupaciones políticas del momento son, que manera más inútil de perder el tiempo, mi persona y las viñetas que se editan en mi blog; referente a mí, gracias pero no creo merecer la atención de personas tan qualificadas, tampoco lo deseo; y por las viñetas pienso que si estas son la preocupación no vamos demasiado bien y que no hay capacidad para afrontar y trabajar por los temas realmente importantes que afectan a Olesa. Otra cosa que puede suceder sea que últimamente y por razones ignoradas haya habido un “cruce de cables”, de aquí las renuncias, de aquí esas viñetas que no sirven para nada...

Y ya que hablamos de viñetas, iré preparando la próxima para colgarla en el blog, podriamos decir que esto tambien es sumar?.n

lunes, 11 de mayo de 2009

ASTRES I... POLÍTICS?

Els astres, en el seu moviment, responen sense saber-ho a una normativa gravitatoria que regula els seus itineraris, es va completar aquest descubriment amb la explicació del factor temps, l´espai corb i la velocitat relativa.

Hauriem d´aprendre a observar els astres, no per ells mateixos, sinó en relació amb els que es troven al seu voltan, forman part d´un sistema, com els polítics.

Igual que els astres son capaços de desplaçarse segons la seva autonomía, encara que a diferencia d´ells, sempre inmutables i indiferents a l´observador, hi ha polítics que volen disimular la seva interdependéncia sistémica amb mil carantoines dirigides a convencer al personal de la seva original, exclusiva, inigualable i mai influenciada ni desviada trayectoria i fent els imposibles perqué el memorial de greuges que s´allarga dia a dia, s´aturi.

El got es va omplint peró a mesura que s´omple s´allunya aquella metáfora de la gota que el fa vessar, convindria cambiarla per la del pou sense fons esperant que, allà baix, s´acumuli tot el pos i no surin mai més tots els despropósits viscuts.

La imatge d´Olesa que com a col-lectiu, “a cada bugada perd un llençol” només és certa si afexim que Olesa continua sent una fàbrica de llençols.


ASTROS Y... POLÍTICOS?
Los astros, en su movimiento, responden sin saberlo a una normativa gravitatória que regula sus itinerarios, este descubrimiento se completó con la explicación del factor tiempo, el espacio curvo y la velocidad relativa.

Tendríamos que aprender a observar los astros, no por ellos mismos, sinó en relación a los que se encuentran a su alrededor, formando parte de un sistema, como los políticos.

Igual que los astros son capaces de desplazarse según su autonomía, aunque a diferencia de ellos, siempre inmutables y indiferentes al observador, quienes se dedican a hacer política quieren disimular su interdependencia sistémica con mil carantoñas dirigidas a convencer al personal de su original, exclusiva, inigualable y jamás influenciada ni desviada trayectoria y haciendo los imposibles para que el memorial de agravios que se alarga dia a dia se detenga.

El vaso se va llenando pero a medida que se llena se aleja aquella metáfora de la gota que lo hace rebosar, convendría cambiarla por la del pozo sin fondo esperando que, allá abajo, se acumule todo el poso de los despropósitos vividos.

La imagen de Olesa que como colectivo “en cada lavado pierde una sábana” sólo es cierta si añadimos que Olesa continua siendo una fábrica de sábanas.

sábado, 2 de mayo de 2009


REFLEXIONS

Amb una nota penjada al blog, un comunicant deia que anés a l´últim ple d´ajuntament doncs es faria la pregunta del “milió”, un altre digué que anés per així veure les posicions dels regidors, podria dir que aixó o tinc molt viscut pero honorant aquestes invitacions al proper ple faré els imposibles per assistir-hi, si s´hem comunica amb suficient antelacio, és clar.

Ha estat lamentable que al llarg de la “historia” política del poble encara no s´hagi produit una entesa per a realment fer tot alló que en campanya tothom s´omple la boca, treball per Olesa. És clar que tots poden dir que ja ho fan, ? pot passar que no tothom o entén de la mateixa manera, no ho sé.

Només tenim d´escoltar als dirigents locals per a donar-nos conte que la improvisació i la paràlisi continua a l´ordre del dia, la política no és resignarse a lo inevitable sinó a la voluntat de cambiar les coses amb entusiasme.
I la oposició unes vegades més encertada que altres, magnificant fins l´extrem els fracasos del govern, potser és la seva feina, tampoc ho sé.
Generalitzant, alguns “polítics” del Consistori ho fan amb paraules vulgars i amb discursos mediocres, al cap i a la fí, a una part significativa (permeteu-me el símil taurí) els agraden els “toros” a les cinc de la tarda, amb abundant sang i “trompeteo” festiu, tallar orelles i sortir a “hombros”.

I em pregunto com recuperem la confiança en la política i per sobre de tot dels que fan ús d´ella, si son precisament aquests els que han permés que no es limitesin els excesos que habien d´haber tallat a temps.

Una de les noticies polítiques dels últims temps a estat la dimissió del regidor socialista. No és necesari comentar les causes que, segons aquest regidor, va fer publiques, resulta imperdonable peró que el poble horas d´ara no sabem el que diu la part a qui s´atribueixen les causes ni l´acceptació o no de la dimissió del regidor.
Des d´aquestes línies rebutjo qui anteposa els seus interesos als drets i la dignitat del poble i també als que cerquen espai polític a cops de colçe i argumentacions maquiavéliques.
Tot aixó és un bon pretexte per a reflexionar sobre el estat polític d´aquest tripartit de pa sucat amb oli que patim a Olesa.

No crec que el tripartit, el nostre tripartit olesà estigui forjant una manera de fer democracia agregativa inteligent i desitjo que en el futur siguem capaços de sopesar el que ens interesa. Estem més a prop dels que sàpiguen manipular-nos que dels del servei a la societat.
La renovació continuada del poble passa, a judici meu, en formar majoria cultivant poble i no massa.REFLEXIONES

En una nota colgada en el blog, un comunicante decia que fuera al último pleno de ayuntamiento pues en éste se haria la pregunta del “millón”; otro dijo que fuera para así ver las posiciones de los regidores, podria decir que esto ya lo tengo muy vivido pero honrando estas invitaciones para el próximo pleno haré los imposibles por asistir, si se me comunica con suficiente antelación, claro.

Es lamentable que a lo largo de la “historia” política del pueblo aun no se haya producido un acuerdo para hacer todo aquello que en campaña todos se llenan la boca, trabajar por Olesa. Claro que todos pueden decir que ya lo hacen, ? puede suceder que no todos lo entiendamos del mismo modo, no lo se.

Sólo tenemos que escuchar a los dirigentes locales para darnos cuenta que la improvisación y la parálisis continuan a la orden del dia, política no es resignarse a lo inevitable sino a la voluntad de cambiar las cosas con entusiasmo.
Y la oposición, unas veces más acertada que otras, magnificando hasta el extremo los fracasos del gobierno, será su trabajo?, tampoco lo se.
Generalizando, algunos “políticos” del Consistorio lo hacen con palabras vulgares y con discursos mediocres, al fin y al cabo, a una parte significativa (permitidme el símil taurino) les gustan los toros a las cinco de la tarde, con abundante sangre y trompeteo festivo, cortar orejas y salir a hombros.

Y me pregunto como recuperar la confianza en la política y sobre todo de los que hacen uso de ella, si son precisamente éstos los que han permitido que no se limitasen los excesos que tenian de haber cortado a tiempo.

Una de las noticias políticas de los últimos tiempos a sido la dimisión del regidor socialista. No es necesario comentar las causas que, según este regidor, hizo públicas, no obstante resulta imperdonable que el pueblo, hoy por hoy, no sepamos que dice la parte a quien se atribuyen las causas ni la aceptación o no de la dimisión del regidor.
Desde estas líneas rechazo a quien antepone sus intereses a los derechos i la dignidad del pueblo y tambien a los que se abren espacio político a golpes de codo i argumentaciones maquiavélicas.
Todo esto es un buen pretexto para reflexionar sobre el estado político de este tripartito de “más pan que queso” que sufrimos a Olesa.

No creo que el tripartito, nuestro tripartito olesano esté forjando una manero de hacer democracia agregativa inteligente y deseo que en el futuro seamos capaces de sopesar lo que nos interesa. Estamos más cerca de los que sepan manipularnos que de los del servicio a la sociedad.
La renovación continuada del pueblo pasa, a mi juicio, en formar mayoria cultivando pueblo y no masa.