sábado, 2 de mayo de 2009


REFLEXIONS

Amb una nota penjada al blog, un comunicant deia que anés a l´últim ple d´ajuntament doncs es faria la pregunta del “milió”, un altre digué que anés per així veure les posicions dels regidors, podria dir que aixó o tinc molt viscut pero honorant aquestes invitacions al proper ple faré els imposibles per assistir-hi, si s´hem comunica amb suficient antelacio, és clar.

Ha estat lamentable que al llarg de la “historia” política del poble encara no s´hagi produit una entesa per a realment fer tot alló que en campanya tothom s´omple la boca, treball per Olesa. És clar que tots poden dir que ja ho fan, ? pot passar que no tothom o entén de la mateixa manera, no ho sé.

Només tenim d´escoltar als dirigents locals per a donar-nos conte que la improvisació i la paràlisi continua a l´ordre del dia, la política no és resignarse a lo inevitable sinó a la voluntat de cambiar les coses amb entusiasme.
I la oposició unes vegades més encertada que altres, magnificant fins l´extrem els fracasos del govern, potser és la seva feina, tampoc ho sé.
Generalitzant, alguns “polítics” del Consistori ho fan amb paraules vulgars i amb discursos mediocres, al cap i a la fí, a una part significativa (permeteu-me el símil taurí) els agraden els “toros” a les cinc de la tarda, amb abundant sang i “trompeteo” festiu, tallar orelles i sortir a “hombros”.

I em pregunto com recuperem la confiança en la política i per sobre de tot dels que fan ús d´ella, si son precisament aquests els que han permés que no es limitesin els excesos que habien d´haber tallat a temps.

Una de les noticies polítiques dels últims temps a estat la dimissió del regidor socialista. No és necesari comentar les causes que, segons aquest regidor, va fer publiques, resulta imperdonable peró que el poble horas d´ara no sabem el que diu la part a qui s´atribueixen les causes ni l´acceptació o no de la dimissió del regidor.
Des d´aquestes línies rebutjo qui anteposa els seus interesos als drets i la dignitat del poble i també als que cerquen espai polític a cops de colçe i argumentacions maquiavéliques.
Tot aixó és un bon pretexte per a reflexionar sobre el estat polític d´aquest tripartit de pa sucat amb oli que patim a Olesa.

No crec que el tripartit, el nostre tripartit olesà estigui forjant una manera de fer democracia agregativa inteligent i desitjo que en el futur siguem capaços de sopesar el que ens interesa. Estem més a prop dels que sàpiguen manipular-nos que dels del servei a la societat.
La renovació continuada del poble passa, a judici meu, en formar majoria cultivant poble i no massa.REFLEXIONES

En una nota colgada en el blog, un comunicante decia que fuera al último pleno de ayuntamiento pues en éste se haria la pregunta del “millón”; otro dijo que fuera para así ver las posiciones de los regidores, podria decir que esto ya lo tengo muy vivido pero honrando estas invitaciones para el próximo pleno haré los imposibles por asistir, si se me comunica con suficiente antelación, claro.

Es lamentable que a lo largo de la “historia” política del pueblo aun no se haya producido un acuerdo para hacer todo aquello que en campaña todos se llenan la boca, trabajar por Olesa. Claro que todos pueden decir que ya lo hacen, ? puede suceder que no todos lo entiendamos del mismo modo, no lo se.

Sólo tenemos que escuchar a los dirigentes locales para darnos cuenta que la improvisación y la parálisis continuan a la orden del dia, política no es resignarse a lo inevitable sino a la voluntad de cambiar las cosas con entusiasmo.
Y la oposición, unas veces más acertada que otras, magnificando hasta el extremo los fracasos del gobierno, será su trabajo?, tampoco lo se.
Generalizando, algunos “políticos” del Consistorio lo hacen con palabras vulgares y con discursos mediocres, al fin y al cabo, a una parte significativa (permitidme el símil taurino) les gustan los toros a las cinco de la tarde, con abundante sangre y trompeteo festivo, cortar orejas y salir a hombros.

Y me pregunto como recuperar la confianza en la política y sobre todo de los que hacen uso de ella, si son precisamente éstos los que han permitido que no se limitasen los excesos que tenian de haber cortado a tiempo.

Una de las noticias políticas de los últimos tiempos a sido la dimisión del regidor socialista. No es necesario comentar las causas que, según este regidor, hizo públicas, no obstante resulta imperdonable que el pueblo, hoy por hoy, no sepamos que dice la parte a quien se atribuyen las causas ni la aceptación o no de la dimisión del regidor.
Desde estas líneas rechazo a quien antepone sus intereses a los derechos i la dignidad del pueblo y tambien a los que se abren espacio político a golpes de codo i argumentaciones maquiavélicas.
Todo esto es un buen pretexto para reflexionar sobre el estado político de este tripartito de “más pan que queso” que sufrimos a Olesa.

No creo que el tripartito, nuestro tripartito olesano esté forjando una manero de hacer democracia agregativa inteligente y deseo que en el futuro seamos capaces de sopesar lo que nos interesa. Estamos más cerca de los que sepan manipularnos que de los del servicio a la sociedad.
La renovación continuada del pueblo pasa, a mi juicio, en formar mayoria cultivando pueblo y no masa.