viernes, 5 de junio de 2009

AMB UNA MICA D´IRONIA

I que bé que veiem Olesa, deu de ser des de la lluna no ens enganyem, pitjor no podem estar, darrerament tots els anys diem el mateix, pitjor no es pot estar, pitjor no es pot estar. Estic desorientat i ho estic amb culpa, sabeu amb quí?, amb els joves, no se com explicar-los la situació política, hom que a viscut la dictadura sap que la democracia amb tots els seus defectes pot ser lo millor pero com li explicas a un jove de 16, 18 o 20 anys que va neixer en democracia, que la gent diu, voto i voto a l´Antoñito i... perqué voto i es fa tot al revés?. No és que m´enganyin, que aixó és lo normal, que un vota i el polític fa una altre cosa fan exactament el contrari, llavors... s´ha de seguir votan? SÍ pero en blanc o pel partit de la tia Mari o per lo que volgueu; es llençar el vot? NO, no és llençar el vot és donar un senyal, el dia que el porcentatge de vots sigui majoritàriament en blanc o que aquest porcentatge el tinguin cinc partits que no els conegui ningú el personal dels partits grans s´adonarà que s´els acaba el negoci, no s´ha de votar a gent que es riu del teu vot, peró avui dia no saps qui pot ser perqué la gent és tota al revés.

El jove no creu en la democracia i hom trata d´explicar-li, la dictadura és igual, t´empenyen, s´apropien dels teus diners (o sigui, et roban) ademés no t´assabentes de la meitat de les coses perqué la dictadura es cuida de dir-ho en clau molt política i clar, no t´assabentes de res i del poc que pots enterarte no o dius per por a represàlies que segur que i son, llavors com faig per a que un jove cregui en la democracia!!. Mireu que va passar ja fa un temps; qui va votar els independents? els va votar la gent que desitjava bàsicament un canvi, aixó es deia, qui va guanyar les eleccions? els independents , i qui governa? la coalició o tripartit, com volgueu; llavors que és el que passa.

El tripartit digué que cambiaria la manera de fer política, que si els comptes municipals, que si la justicia social, que si aixó, que si alló i tot aixó ficant en la mateixa coctelera la dreta i l´esquerra, hom ja veia que aquesta barreja podria ser explosiva i va “petar” el tripartit s´ha convertit en bipartit, poc després en unipartit ara només tenim que esperar que l´unipartit també dimiteixi y que ens governin els que , al cap i a la fí, van ser els guanyadors de les eleccions, pot ser que aixó sería el més sensat, o el més ètic, o el més correcte, o el més.... i jo qué sé!!, i ens vam cansar d´escoltar que aquesta aliança, el trepa.... ep no, el tripartit seria quelcom important per Olesa, per a Olesa??, osti tú, quina visió.

Costa entendre tot aixó, es vota als independents, que surten guanyadors, i ens governa l´esquerra i la dreta, per a les próximes eleccions si voleu que governin uns voteu als altres o als d´enllà i viceverça, tot està potes a munt.

Quin fracàs polític més rotund el d´aquest tripartit, és clar que les renuncies d´un i altres poden ser per desprestigiar al tercer,o al revés, sigui com sigui el més fotut de tot aixó és que Olesa, una vegada més, a estat la perdedora i com de costum ningú carregarà amb les culpes, si i son, i aquestes rebotaràn d´uns a altres perqué així la ciutadania o tingui ben clar. Aixó d´aquestes coalicions es tornarà a repetir, no tingueu cap dubte, i si servisin per a governar doncs, potser que ja estaria bé pero no és així, aquí el que interesa és el diner fácil, cobrar per res pero omplint-se la boca de que Olesa es mereix aixó i es mereix alló i el de més enllà, i que és el que Olesa no mereix?, crec que tots o tenim al cap, als próxims comicis cal tenir memoria peró.

Es digué que Olesa es transformaria, doncs és veritat, Olesa s´està transformant, en que no o sabem pero s´està transformant.

De sempre i sentit dir que cadascú té el que és mereix i em pregunto, és aquesta la situació que Olesa mereix??. Estic apenat.
CON UN POCO DE IRONIA

Y que bien te vemos Olesa, debe ser desde la luna no nos engañemos, peor no podemos estar, últimamente todos los años decimos lo mismo, peor no se puede estar, peor no se puede estar. Estoy desorientado y lo estoy con culpa, sabeis con quien?, con los jóvenes, no se como explicarles la situación política, uno que ha vivido en dictadura sabe que la democracia con todos sus defectos puede ser lo mejor pero como le explicas a un joven de 16, 18 o 20 años que nació en democracia, que la gente dice, voto y voto al Antoñito y... porqué voto y se hace todo al revés?. No es que me engañen, que esto ya es lo normal, que uno vota y el político hace otra cosa hacen exactamente lo contrario, entonces... hay que seguir votando? SÍ pero en blanco o por el partido de la tia Mari o por lo que querais; es tirar el voto? NO, no es tirar el voto es dar una señal, el dia que el porcentaje de votos sea en su mayoria en blanco o que ese porcentaje lo tengan cinco partidos que no los conozca nadie el personal de los partidos grandes se dará cuenta que se les acabó el negocio, no hay que votar a gente que se rie de tu voto, pero hoy dia no sabes quien puede ser porque la gente es toda al revés .

El joven no cree en la democracia y uno trata de explicarle, la dictadura es igual, te empujan, se apropian de tu dinero (o sea te roban) además no te enteras de la mitad de las cosas porque la dictadura se cuida de decirlo en clave muy política y claro, no te enteras de nada y de lo poco que puedes enterarte no lo dices por miedo a represalias que seguro las hay, entonces como hago para que un joven crea en la democracia!. Mirar que pasó hace algún tiempo; quien votó a los independientes? los votó la gente que deseaba básicamente un cambio, eso se decia, quien ganó las elecciones? los independientes, y quien gobierna? la coalición o tripartito, como querais; entonces que es lo que pasa. El tripartito dijo que cambiaria la manera de hacer política, que si las cuentas municipales, que si la justicia social, que si esto, que si aquello y todo eso metiendo en la misma coctelera la derecha y la izquierda, uno veia que esa mezcla podia ser explosiva y explotó, vaya que si reventó, el tripartito se convirtió en bipartito poco después en unipartito ahora sólo tenemos que esperar que el unipartito también dimita y que nos gobiernen los que, al fin y al cabo, resultaron ganadores de las elecciones, puede que esto fuera lo más sensato, o lo más ético, o lo más correcto, o lo más.... y yo qué sé!!, nos cansamos de oir que esa alianza, el trepar.... hay no, el tripartito, seria algo importante para Olesa, para Olesa??, osti tú, que visión.

Cuesta entender todo esto, se vota a unos, que salen ganadores, y nos gobiernan los otros, para las próximas elecciones si quereis que gobiernen unos votad a los otros o a los de más allá y viceversa, todo está patas arriba.

Que fracaso político más rotundo el de este tripartito, claro que las renuncias de uno y otros pueden ser para desprestigiar al tercero,o al revés sea como sea lo peor de todo esto es que Olesa, una vez más, a sido la perdedora y como de costumbre se hace nadie cargará con las culpas, si las hay, y éstas iran rebotando de unos a otros para que así la ciudadania lo tengamos bien claro. Esto de las coaliciones se volverá a repetir, no tengamos ninguna duda, y si sirvieran para gobernar pues, puede que ya estaría bien pero no es así, aquí lo que interesa es el dinero fácil, cobrar por nada pero llenándose la boca de que si Olesa se merece esto, se merece aquello o lo de más allá, y que es lo que Olesa no merece?, creo que todos lo tenemos en mente, no obstante en los próximos comicios es necesario tener memoria.

Se dijo que Olesa se transformaria, pués es verdad, Olesa se está transformando, en que no se sabe pero se está transformando.
Siempre he oido decir que cada cual tiene lo que se merece y me pregunto, es ésta la situación que Olesa merece??. Estoy apenado.