jueves, 2 de julio de 2009


Un proyecte que es dilueix

...sembla ser que la ratxa de dilucions continua, després de passar per la coalició, ara sembla ser li toca el torn a la revista municipal.

Aquesta que, encara en projecte, segons el adjunt-regidor de cultura d´aleshores (PSC) tenia d´informar-nos de tantes coses de la vida consistorial, i mai ho va fer.

Aquesta que segons el mateix adjunt-regidor era l´inici dels mitjans de comunicació que la seguirien, ràdio i tv, i mai van ser.

Aquesta borsa de treball que, segons el adjunt-regidor i posterior alcalde, es crearia per desenvolupar aquests tres mitjans de comunicació, destinada a persones del poble i mai va ser, per a persones del poble, clar.

Aixó de “no fer” és una constant dels últims temps que els darrers governs que pasen van practican i succeeix que quan “es fa” sorprenen perqué es fa i sobre tot sorprenen per la manera de fer. Olesa peró, ha disposat d´un mitjà molt vigorós per a caminar cap a la informació municipal-consistorial i mai van utilitzar la edició com un instrument amb aquesta posibilitat, el més curiós de tot aixó és que li donesin el nom de OLESA INFORMACIÓ, “chapeau”.

Des del govern i en especial des de la regidoria de cultura aquesta publicació hauria d´haber estat concebuda sense frivolitats i amb cert grau de profesionalitat, d´aixó a estat mancada i per una publicació oficial és quelcom indispensable per a projectar l´imatge que requereix una entitat de la importancia de l´ajuntament, una altra cosa son les col-laboracions de la ciutadania, aquestes son necesaries per que aquesta ciutadania vegi reflectides llurs inquietuts pero no poden sostenir en cap moment tot el pes de la edició doncs es corre el risc de confeccionar un fulletó com així a estat, i dic aixó amb tot el respecte que em mereixen totes les persones que han col-laborat i continúen fent-ho ? en la publicació. Aquesta a estat tractada des de la regidoria de cultura, com ja s´dit, amb frivolitat i manca de profesionalitat i no podem perdre de vista que ha estat finançada amb diners públics.

Esta caient un proyecte, podriem dir, de voluntat i la voluntat, com el desig, genera optimisme, o al menys quelcom que se li asembla, es va començar a caminar en direcció a uns objetius i ens estem quedant a pocs metres de l´inici. Quan les coses no es fan bé des del començament pasa el que esta succeint en la actualitat.

En els inicis tot plegat va ser un continu bla, bla, bla ; els que vam viure aquell inici o varem fer “al-lucinant pepinillos”, alló semblaba ser Hollywood; hep! m´oblidaba, i quins discursos més florits que escoltabem... molt bons eh?.


Un proyecto que se diluye

...parece ser que la racha de diluciones continua, después de pasar por la coalición, ahora parece ser que le toca el turno a la revista municipal.

Esta que, en proyecto todavía, según el adjunto-regidor de cultura de aquel entonces (PSC), tenia de informarnos de tantas cosas de la vida consistorial, y nunca lo hizo.

Esta que, como el mismo adjunto-regidor decia, era el inicio de los medios de comunicación que la seguirían, radio y tv, y nunca fueron.

Esta bolsa de trabajo que, según ese adjunto-regidor y posterior alcalde, se crearia, para el desarrollo de los tres medios de comunicación, destinada a personas del pueblo y nunca fué, para las personas del pueblo, claro.

Esto de “no hacer” es una constante que practican los gobiernos que se van sucediendo en los últimos tiempos y pasa que, cuando se hace sorprenden porque se hace y sobre todo sorprenden por la manera de hacer. Olesa a dispuesto de un medio muy vigoroso para caminar hacia la información municipal-consistorial y nunca se ha utilidado la edición como un instrumento con esta posibilidad, lo más curioso de todo es que le dieran el nombre de OLESA INFORMACIÓ, “chapeau”.

Desde el gobierno y en especial desde la regiduría de cultura esta publicación debiera de haber sido concebida sin frivolidades y con cierto grado de profesionalidad, esto le ha faltado, y ello en una publicación oficial es indispensable para proyectar la imagen que requiere una entidad de la importancia del ayuntamiento, otra cosa son las colaboraciones que ha efectuado la ciudadania, estas son necesarias para que esta ciudadania vea reflajadas sus inquietudes pero no pueden sostener en ningún momento todo el peso de la edición pues se corre el riesgo de confeccionar un folletin como así a sucedido, i digo esto con todo el respeto que merecen aquellas personas que colaboraron, y lo siguen haciendo ? en la publicación. Esta edición ha sido tratada, como digo anteriormente, con frivolidad y falta de profesionalidad y no podemos perder de vista que está financiada con dinero público.

Esta cayendo un proyecto, podriamos decir de voluntad y la voluntad, como el deseo, genera optimismo o al menos algo que se le parece, se comenzó a caminar en dirección a unos objetivos y nos estamos quedando a pocos metros del inicio. Cuando las cosas no se hacen bien desde el comienzo pasa lo que esta sucediendo en la actualidad.

En sus inicios, todo fue un bla, bla, bla continuo, no obstante aquellos que vivimos esos momentos “alucinamos pepinillos”, aquello parecia ser Hollywood; ah! se me olvidaba, y aquellos discursos tan floridos que escuchabamos... muy buenos eh?.