miércoles, 24 de junio de 2009


ESTABILITAT,
PROGRESISME... ?

Hi ha disparitat de criteris entre els polítics olesans, aixó no és nou, bona part del que ocurreix o tenim de carregar a la seva compte i a la política en general.

Hom creu que és desde la política, desde la bona política, si hi ha, com instrument per armonitzar els interesos contraposats dels ciutadans com es troban solucions, sense frivolitats i sense precipitacions, demanan comptes als dirigents que tenen de vetllar i garantir l´interés general.

La democracia funciona amb la maquinària dels partits polítics que incideixen, crec jo, excesivament en els poders i que en la majoria d´ocasions les idees i estratégies d´aquests partits tenen més pes el que decideix una minoria de persones sense tenir en compte que la societat és plural i composta de moltes i diverses minories que tenen de sentir-se més o menys cómodes amb la marxa general del nostre poble, Olesa.

No és temps de frivolitats, son moments greus en els que la població espera, jo diria més, necesita sinceritat. El sistema a fallat, s´ha de dir el que pasa i propossar opcions creïbles per a rescabalar el mal gust de boca que el tripartit olesà a deixat en la ciutadania. S´hauria de treballar, els polítics, colze amb colze. És necesari projecte i generositat.

Deixem de pensar només que en “calers” i passar-nos el temps justificant-nos.
Deixem de dir que aquest era un acord per gobernar en estabilitat i que els objectius, els propis, eren els millors.
Deixem de dir que l´acord era per crear un govern progresista i per erradicar la política de confrontament.
Deixem de llegir el que uns i altres han fet, i que com ells ningú o a fet millor.

Deixem de fer proselitisme d´una vegada i posem-nos mans a l´obra, adreçan la situació sense demanar res a cambi.

Aquests temps ja no poden ser dirigits per persones mediocres.
No s´ha governat amb estabilitat, no s´ha creat un govern progresista i molt menys s´ha erradicat la política de confrontament.
De qui és la culpa?, de tots. Bé, en aquest cas dels grups que van formar el tripartit...
ESTABILIDAD, PROGRESISMO... ?

Hay disparidad de criterios entre los políticos olesanos, esto no es nuevo, buena parte de lo que ocurre hay que cargarlo en su cuenta y a la política en general.

Uno cree que es desde la política, desde la buena política, si la hay, como instrumento para armonizar los intereses contrapuestos de los ciudadanos como se van a encontrar soluciones sin frivolidades y sin precipitaciones, pidiendo cuentas a los dirigentes que tienen que velar y garantizar el interés general.

La democracia funciona con la maquinária de los partidos políticos que inciden, creo yo, excesivamente en los poderes y en la mayoria de ocasiones las ideas y estrategias de esos partidos tienen más peso lo que decide una minoria de personas sin tener en cuenta que la sociedad es plural y compuesta de muchas y diversas minorias que tienen de sentirse más o menos cómodas con la marcha general de nuestro pueblo, Olesa.

No es tiempo de frivolidades, son momentos graves en los que la población espera sinceridad. El sistema ha fallado, hay que decir lo que pasa y proponer opciones creibles para resarcir el mal gusto de boca que ha dejado el tripartito olesano en la ciudadania. Se tendría que trabajar, los políticos, codo con codo. Hace falta proyecto y generosidad.

Dejemos de pensar sólo en “calers” y de pasar el tiempo con justificaciones.
Dejemos de decir que aquel era un acuerdo para gobernar en estabilidad y que los objetivos, los propios, eran los mejores.
Dejemos de decir que el acuerdo era para crear un gobierno progresista y para erradicar la política de confrontación.
Dejemos de leer lo que unos y otros han hecho, y que como ellos nadie lo hace mejor.

Dejemos de hacer proselitismo de una vez y pongámonos manos a la obra enderezando la situación y sin pedir nada a cambio.

Estos tiempos ya no pueden ser dirigidos por personas mediocres.

Ni se ha gobernado con estabilidad, ni se ha creado un gobierno progresista y mucho menos se ha erradicado la política de confrontación.
De quien ha sido la culpa?, de todos. Bueno, en este caso de los grupos que formaron el tripartito...

martes, 9 de junio de 2009

No sé si els "polítics" ...
...insistirán o no en la seva geometría variable de la Olesa plural o si reflexionaran en que alguna cosa està passan quan hi ha el pausat retrocés de governabilitat, com un avís de la historia sarcástica i la asimetría dels cicles.

L´enuig de la ciutadania davant les situacions promogudes per certs sectors polítics, que fan cua en el pesebre d´un poble políticament decrépit que ells mateixos l´han portat cap aquesta situació, és un toc de campanes.

No es la Olesa plural que s´ens digué, sinó la del sac, en la sessió plenària de 9.6.2009 em tingut una bona mostra. Podria haber estat peró no va ser alló de... quan tots governen (democràcia) ningú mana (anarquia).

És indispensable modificar l´actual estat de les coses, deixar de banda els discursos grandiloquents, més ben dit, deixar-se de discursos i posar-se mans a l´obra, no per l´afany de novetats, sino perqué aquest estat de les coses no esta bé. No podem aceptar el no donar amb la manera de que hagi un consorci de les bones voluntats, no de la bona voluntat de poder, sinó el poder de la bona voluntat i ademés tenim d´assolir que sigui benintencionada, eficient i transformadora.

El que a esdevingut a Olesa mereix un detingut anàlisi, no se sabia, malgrat s´intuia, el que podia ocórrer amb el pacte a tres bandes del qual, per cert, mai varem saber en quina direcció caminaba, cadascú gestionaba els seus interesos, propis, de partit o els dos, i així ens a anat. El que ens està pasan a Olesa és la millor demostració de com es desgoverna.


No se si los "políticos"...
...insistiran o no en su geometría variable de la Olesa plural o reflexionarán en que algo está pasando cuando hay el paulatino retroceso de gobernabilidad, como un aviso de la historia sarcástica y la asimetría de ciclos.

El hastío de la ciudadania ante esas situaciones promovidas por ciertos sectores políticos, que hacen cola en el pesebre de un pueblo políticamente decrépito que ellos mismos lo han llevado a esa situación, és un tañido de campanas.

No es la Olesa plural que se nos dijo, sinó la del saco, en la sesión plenária de 9.6.2009 hemos tenido una buena muestra. Podia haber sido pero no fué aquello de... cuando todos gobiernan (democracia) nadie manda (anarquia).

Es indispensable modificar el actual estado de las cosas, dejar a un lado los discursos grandilocuentes, mejor dicho, dejarse de discursos y ponerse manos a la obra, no por afan de novedades, sino porqué ese estado de las cosas no esta bien. No podemos aceptar el no dar con el modo de que haya un consorcio de las buenas voluntades, no de la buena voluntad de poder, sino el poder de la buena voluntad y además hemos de lograr que sea bienintencionada, eficiente y transformadora.

Lo que ha ocurrido en Olesa merece un detenido análisis, no se sabia, aunque se intuia, que podia ocurrir con ese pacto a tres bandas del que, por cierto, nunca supimos en que dirección caminaba, cada cual gestionaba sus intereses, propios, de partido o los dos, y así nos ha ido. Lo que nos está pasando en Olesa es la mejor demostración de cómo se desgobierna.

viernes, 5 de junio de 2009

AMB UNA MICA D´IRONIA

I que bé que veiem Olesa, deu de ser des de la lluna no ens enganyem, pitjor no podem estar, darrerament tots els anys diem el mateix, pitjor no es pot estar, pitjor no es pot estar. Estic desorientat i ho estic amb culpa, sabeu amb quí?, amb els joves, no se com explicar-los la situació política, hom que a viscut la dictadura sap que la democracia amb tots els seus defectes pot ser lo millor pero com li explicas a un jove de 16, 18 o 20 anys que va neixer en democracia, que la gent diu, voto i voto a l´Antoñito i... perqué voto i es fa tot al revés?. No és que m´enganyin, que aixó és lo normal, que un vota i el polític fa una altre cosa fan exactament el contrari, llavors... s´ha de seguir votan? SÍ pero en blanc o pel partit de la tia Mari o per lo que volgueu; es llençar el vot? NO, no és llençar el vot és donar un senyal, el dia que el porcentatge de vots sigui majoritàriament en blanc o que aquest porcentatge el tinguin cinc partits que no els conegui ningú el personal dels partits grans s´adonarà que s´els acaba el negoci, no s´ha de votar a gent que es riu del teu vot, peró avui dia no saps qui pot ser perqué la gent és tota al revés.

El jove no creu en la democracia i hom trata d´explicar-li, la dictadura és igual, t´empenyen, s´apropien dels teus diners (o sigui, et roban) ademés no t´assabentes de la meitat de les coses perqué la dictadura es cuida de dir-ho en clau molt política i clar, no t´assabentes de res i del poc que pots enterarte no o dius per por a represàlies que segur que i son, llavors com faig per a que un jove cregui en la democracia!!. Mireu que va passar ja fa un temps; qui va votar els independents? els va votar la gent que desitjava bàsicament un canvi, aixó es deia, qui va guanyar les eleccions? els independents , i qui governa? la coalició o tripartit, com volgueu; llavors que és el que passa.

El tripartit digué que cambiaria la manera de fer política, que si els comptes municipals, que si la justicia social, que si aixó, que si alló i tot aixó ficant en la mateixa coctelera la dreta i l´esquerra, hom ja veia que aquesta barreja podria ser explosiva i va “petar” el tripartit s´ha convertit en bipartit, poc després en unipartit ara només tenim que esperar que l´unipartit també dimiteixi y que ens governin els que , al cap i a la fí, van ser els guanyadors de les eleccions, pot ser que aixó sería el més sensat, o el més ètic, o el més correcte, o el més.... i jo qué sé!!, i ens vam cansar d´escoltar que aquesta aliança, el trepa.... ep no, el tripartit seria quelcom important per Olesa, per a Olesa??, osti tú, quina visió.

Costa entendre tot aixó, es vota als independents, que surten guanyadors, i ens governa l´esquerra i la dreta, per a les próximes eleccions si voleu que governin uns voteu als altres o als d´enllà i viceverça, tot està potes a munt.

Quin fracàs polític més rotund el d´aquest tripartit, és clar que les renuncies d´un i altres poden ser per desprestigiar al tercer,o al revés, sigui com sigui el més fotut de tot aixó és que Olesa, una vegada més, a estat la perdedora i com de costum ningú carregarà amb les culpes, si i son, i aquestes rebotaràn d´uns a altres perqué així la ciutadania o tingui ben clar. Aixó d´aquestes coalicions es tornarà a repetir, no tingueu cap dubte, i si servisin per a governar doncs, potser que ja estaria bé pero no és així, aquí el que interesa és el diner fácil, cobrar per res pero omplint-se la boca de que Olesa es mereix aixó i es mereix alló i el de més enllà, i que és el que Olesa no mereix?, crec que tots o tenim al cap, als próxims comicis cal tenir memoria peró.

Es digué que Olesa es transformaria, doncs és veritat, Olesa s´està transformant, en que no o sabem pero s´està transformant.

De sempre i sentit dir que cadascú té el que és mereix i em pregunto, és aquesta la situació que Olesa mereix??. Estic apenat.
CON UN POCO DE IRONIA

Y que bien te vemos Olesa, debe ser desde la luna no nos engañemos, peor no podemos estar, últimamente todos los años decimos lo mismo, peor no se puede estar, peor no se puede estar. Estoy desorientado y lo estoy con culpa, sabeis con quien?, con los jóvenes, no se como explicarles la situación política, uno que ha vivido en dictadura sabe que la democracia con todos sus defectos puede ser lo mejor pero como le explicas a un joven de 16, 18 o 20 años que nació en democracia, que la gente dice, voto y voto al Antoñito y... porqué voto y se hace todo al revés?. No es que me engañen, que esto ya es lo normal, que uno vota y el político hace otra cosa hacen exactamente lo contrario, entonces... hay que seguir votando? SÍ pero en blanco o por el partido de la tia Mari o por lo que querais; es tirar el voto? NO, no es tirar el voto es dar una señal, el dia que el porcentaje de votos sea en su mayoria en blanco o que ese porcentaje lo tengan cinco partidos que no los conozca nadie el personal de los partidos grandes se dará cuenta que se les acabó el negocio, no hay que votar a gente que se rie de tu voto, pero hoy dia no sabes quien puede ser porque la gente es toda al revés .

El joven no cree en la democracia y uno trata de explicarle, la dictadura es igual, te empujan, se apropian de tu dinero (o sea te roban) además no te enteras de la mitad de las cosas porque la dictadura se cuida de decirlo en clave muy política y claro, no te enteras de nada y de lo poco que puedes enterarte no lo dices por miedo a represalias que seguro las hay, entonces como hago para que un joven crea en la democracia!. Mirar que pasó hace algún tiempo; quien votó a los independientes? los votó la gente que deseaba básicamente un cambio, eso se decia, quien ganó las elecciones? los independientes, y quien gobierna? la coalición o tripartito, como querais; entonces que es lo que pasa. El tripartito dijo que cambiaria la manera de hacer política, que si las cuentas municipales, que si la justicia social, que si esto, que si aquello y todo eso metiendo en la misma coctelera la derecha y la izquierda, uno veia que esa mezcla podia ser explosiva y explotó, vaya que si reventó, el tripartito se convirtió en bipartito poco después en unipartito ahora sólo tenemos que esperar que el unipartito también dimita y que nos gobiernen los que, al fin y al cabo, resultaron ganadores de las elecciones, puede que esto fuera lo más sensato, o lo más ético, o lo más correcto, o lo más.... y yo qué sé!!, nos cansamos de oir que esa alianza, el trepar.... hay no, el tripartito, seria algo importante para Olesa, para Olesa??, osti tú, que visión.

Cuesta entender todo esto, se vota a unos, que salen ganadores, y nos gobiernan los otros, para las próximas elecciones si quereis que gobiernen unos votad a los otros o a los de más allá y viceversa, todo está patas arriba.

Que fracaso político más rotundo el de este tripartito, claro que las renuncias de uno y otros pueden ser para desprestigiar al tercero,o al revés sea como sea lo peor de todo esto es que Olesa, una vez más, a sido la perdedora y como de costumbre se hace nadie cargará con las culpas, si las hay, y éstas iran rebotando de unos a otros para que así la ciudadania lo tengamos bien claro. Esto de las coaliciones se volverá a repetir, no tengamos ninguna duda, y si sirvieran para gobernar pues, puede que ya estaría bien pero no es así, aquí lo que interesa es el dinero fácil, cobrar por nada pero llenándose la boca de que si Olesa se merece esto, se merece aquello o lo de más allá, y que es lo que Olesa no merece?, creo que todos lo tenemos en mente, no obstante en los próximos comicios es necesario tener memoria.

Se dijo que Olesa se transformaria, pués es verdad, Olesa se está transformando, en que no se sabe pero se está transformando.
Siempre he oido decir que cada cual tiene lo que se merece y me pregunto, es ésta la situación que Olesa merece??. Estoy apenado.

miércoles, 3 de junio de 2009

ESTAREM SOMIANT??

Article aparegut en " La Voz de Galicia"

Me gustan los catalanes porque a lo largo de su historia acogieron e integraron a íberos, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, judíos, árabes y toda clase de charnegos y sudacas, sin conocer los problemas que afectan ahora a Francia; es un ejemplo. Me gustan los catalanes porque ya el 7 de abril de 1249 el rey Jaime I nombró a cuatro prohombres de Barcelona (los paers) para dirimir los conflictos de la ciudad sin violencias ni reyertas. Esos hombres sabios, que pasaron a cien en 1265 (el Consell de Cent), iniciaron el sistema del gobierno municipal de Barcelona. Gracias a ellos reinó allí la concordia, y antes de empuñar las armas prefirieron siempre emplear la razón.
Me gustan los catalanes porque en toda su historia no han ganado ni una sola guerra, y encima les da por conmemorar como fiesta nacional una de las batallas que perdieron en 1714 a manos de las tropas de Felipe V de Borbón. Cataluña había dejado de ser una nación soberana. Desde entonces, cada 11 de septiembre muchos catalanes y catalanas, como hay que decir ahora, se manifiestan para reclamar sus libertades. Me gustan las catalanas porque una de ellas, joven y bien plantada por cierto, no vaciló en pegarse a mi espalda durante cuatro días en el asiento trasero de una Vespa cuando recorrí la península en pos de Prisciliano.
Me gustan los catalanes porque tienen de emblema un burro tenaz, trabajador y reflexivo, muy alejado del toro ibérico cuyas bravas y ciegas embestidas lo abocan a la muerte. Estos animales son de una raza registrada, protegida, y prolíferos sementales. Al igual que el cava, se exportan a numerosos países para mejorar la especie autóctona, como a Estados Unidos, donde crearon el Kentucky-catalan donkey. Y allí no piensan, ni mucho menos, en boicotearlos. Cierto es que en el carácter catalán confluyen las virtudes del asno. Pero los rasgos diferenciales no se limitan a los de este cuadrúpedo. La población catalana se define por una doble característica: el seny y la rauxa . El seny implica sabiduría, juicio mesurado y sentido común. Tenía seny aquel catalán que iba en un compartimiento de un tren al lado de la ventanilla. Tiritaban de frío y los otros pasajeros le pidieron que la subiera: «Es igual», contestó a varias solicitudes, hasta que un mesetero se levantó furioso y alzó la ventanilla... ¡cuyo cristal estaba roto! «Es igual», volvió a repetir el buen hombre con toda su santa cachaza. Al seny le responde la rauxa, asimilable a la ocurrencia caprichosa, la boutade (frase ingeniosa y absurda). Cuando de joven el surrealista Dalí iba en el metro y veía a un cura con sotana, le decía: «Siéntese, señora». La alianza de estas dos facetas en un solo individuo forma el carácter catalán, que se comunica, se comparte y se aprecia. El otro día al regresar a París en avión desde Barcelona quise ayudarle a un pasajero, dada la exigüidad del espacio, a ponerse el abrigo: «No, por favor, no se moleste, que bastante trabajo me cuesta a mí sólo». Me gusta Cataluña porque allí, según Arcadi Espada, don Quijote recobró la razón, sin duda contagiado por el seny. Me hubiera dado mucha pena que el Ingenioso Caballero muriera loco. Me gusta Cataluña en fin y sobre todo porque uno de mis hijos eligió su capital para vivir en ella por ser una ciudad abierta, tolerante y discreta.
Firmado: Ramón Chao, músico, escritor y periodista, Caballero de las Artes y las letras por el Gobierno Francés. Y padre del cantante Manu Chao