lunes, 25 de mayo de 2009

A GUISA DE REPLICA

Crec que tot aquell que desenvolupa un càrrec públic de certa relevància està exposat a la crítica, sobre tot si aquest càrrec té relació política, en els mitjans de comunicació tenim l´exemple, pero sempre pot succeir que hagin persones que no sapiguen encaixarla, com així sembla ser, el més curiós és que aquestes vulguin demostrar fins la sacietat ser els banderers i els acèrrims defensors de la llibertat d´expressió, quelcom els està fallan. De manera obsoleta o no, amb inòpies o no i jugan més que ningú net i transparent, de aixó no hi ha el menor dupte, la crítica pot ser més o menys mordaç pero sempre realitzada amb respecte, així a estat per part de qui suscriu, no puc dir el mateix de les rebudes, gràcies a aixó peró, a les maneres de ser de fer i de dir d´aquestes persones, ens engrandeixen dia a dia.

Hi ha una gran incapacitat d´anàlisi de la inòpia a la que es fa referencia i del servei que poden fer aquestes vinyetes de les que precisament es diu, no serveixen per a res, encara que només esbossin el somrís d´una persona ja tenen la seva utilitat malgrat ser tan obsoletes com es diu, està clar que la seva utilitat no s´enten i menys interesa i no deixa de tenir la seva gràcia que s´enfatitzi sobre el joc net i la transparència, termes que s´atribueixen com mèrit propi, i que se li digui precisament a aquell que ha patit més la bruticia i l´opacitat d´aquesta persona, podriem parlar tant del tema!.

I quedo molt sorprés al veure l´espai atorgat a la meva persona al blog del PSC olesà, creia que aquest estaba dedicat a asumptes realment importants, veient darrerament el seu funcionament de posar i treure ens adonem de la manca de serietat de qui l´administra, aquell espai s´encapçala amb les sigles d´un col-lectiu que amb aquestes accions el desmereixen totalment.

Per enésima vegada es fa referencia a idees, a projectes, a sumar... bó seria que comencesin a explicar-nos aquestes idees; projectes, també podrien començar a desenvolupar-los, encara que veient el resultat del mitjans de comunicació municipals, millor total immobilitat. Es fa aquest discurs perqué és el que queda bé i a força de repetir-ho, acabaran creient-ho.
Com de costum , per part de l´individu, tot plegat pura retórica i tindria de ser més conscient però, de que no tothom podem gaudir de estar tan propers a Deu, per aixó hauria de saber perdonar tots els nostres pecats i ser més condescendent amb ells.

Per acabar dir que hom té la sensació que des d´el PSC d´Olesa les preocupacions políticas del moment, quina manera més inútil de perdre el temps, son la meva persona i les vinyetes que edito al meu blog; referent a mi, gràcies pero no crec mereixer la atenció de persones tan qualificades, tampoc o desitjo, i per les vinyetes penso que si aquestas son la preocupació no anem massa bé i que no hi ha capacitat per afrontar i treballar pels temes realment importants que afecten a Olesa. Una altra cosa que pot succeir sigui que darrerament i per raons ignorades s´hagi produit un “creuament de cables” d´aquí les renuncies, d´aquí les vinyetes que no serveixen per a res...

I ja que parlem de vinyetes, aniré preparant la próxima per penjarla al blog, podriem dir que aixó també és sumar?.
A MODO DE REPLICLA

Creo que todo aquel que desempeña un cargo público de cierta relevancia está expuesto a la crítica, sobre todo si ese cargo tiene relación política, en los medios de comunicación tenemos el ejemplo, no obstante siempre puede suceder que hayan personas que no sepan encajarla, como así parece ser, lo curioso del caso es que éstas quieran demostrar hasta la saciedad ser las abanderadas y acérrimas defensoras de la libertat de expresión, algo les está fallando. De manera obsoleta o no, con inópias o no, y jugando más que nadie limpio y transparente, de ello no hay la menor duda, la crítica puede ser más o menos mordaz pero siempre realizada con respeto, así ha sido por parte de quien suscribe y quien no puede decir lo mismo de las recibidas, no obstante y gracias a ello, a las maneras de ser de hacer y de decir de esas personas, nos engrandecen cada dia más.

Hay una gran incapacidad de análisis de la inópia a la que se hace referencia y del servicio que puedan prestar esas viñetas que precisamente se dice no sirven para nada, aunque sólo esbocen la sonrisa de una persona ya tienen su utilidad a pesar de ser todo lo obsoletas que se pretenda, está claro que su utilidad no se entiende y menos interesan y no deja de tener gracia el enfatizar sobre el juego limpio y la transparéncia, términos que se atribuyen como mérito propio, y que se le diga precisamente a aquel que más ha sufrido la suciedad y la opacidad de esa persona, podriamos hablar tanto del tema!.

Y quedo muy sorprendido al ver el espacio otorgado a mi persona en el blog del PSC olesano creia que este estaba dedicado a asuntos realmente importantes, viendo últimamente su funcionamiento de pongo y quito, uno se da cuenta de la falta de seriedad de quien lo administra, ese espacio se encabeza con las siglas de un colectivo que con acciones como estas se desmerece totalmente. Como de costumbre por parte del individuo todo pura retórica, y tambien tendría de ser más consciente de que no todos podemos disfrutar de estar tan cercanos a Dios, por ello debiera de saber perdonar todos nuestros pecados o ser más condescendiente con ellos.

Por enésima vez se hace referencia a ideas a proyectos a sumar... estaria bien se nos empezara a explicar esas ideas; proyectos, también se podría comenzar a desarrollarlos, no obstante viendo el resultado de los medios de comunicación municipales, mejor inmovilidad total. Se hace ese discurso porque es el que queda bien y además a fuerza de repetirlo se supone que acabaran creyéndoselo. Y ya para acabar decir que uno tiene la sensación que desde el PSC de Olesa las preocupaciones políticas del momento son, que manera más inútil de perder el tiempo, mi persona y las viñetas que se editan en mi blog; referente a mí, gracias pero no creo merecer la atención de personas tan qualificadas, tampoco lo deseo; y por las viñetas pienso que si estas son la preocupación no vamos demasiado bien y que no hay capacidad para afrontar y trabajar por los temas realmente importantes que afectan a Olesa. Otra cosa que puede suceder sea que últimamente y por razones ignoradas haya habido un “cruce de cables”, de aquí las renuncias, de aquí esas viñetas que no sirven para nada...

Y ya que hablamos de viñetas, iré preparando la próxima para colgarla en el blog, podriamos decir que esto tambien es sumar?.n